"> Alcofoto Forum fotograficzne :: Zobacz temat - Nikon D800  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości

Poprzedni temat «» Następny temat
Nikon D800
Autor Wiadomość
eyu 


Sprz?t: D700/D300s
Imi?: Andrzej
Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 138
Skąd: Strzy?ów/Londyn
Wysłany: 2012-02-07, 14:52   Nikon D800


Firma Nikon og?osi?a wprowadzenie na rynek nowych, profesjonalnych lustrzanek cyfrowych formatu FX dla zawodowych fotografów i filmowców – Nikon D800 i Nikon D800E. Aparaty oferuj? innowacyjne rozwi?zania zapewniaj?ce niespotykan? dot?d g??bi? i bogactwo szczegó?ów obrazu. Nowe modele wyposa?ono w matryc? CMOS o rozdzielczo?ci 36,3 megapiksela o szerokim zakresie czu?o?ci ISO (100–6400), mechanizm obróbki obrazu EXPEED 3 oraz funkcj? filmowania w rozdzielczo?ci Full HD z d?wi?kiem stereo. Dodatkowo, Nikon D800E zosta? wyposa?ony w filtr optyczny z usuni?tymi funkcjami antyaliasingu. Wszystko to zamkni?te w lekkim, por?cznym i wytrzyma?ym korpusie ze stopu magnezu, dzi?ki któremu nowe lustrzanki doskonale spisuj? si? nawet w czasie pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Nikon D800 i Nikon D800E

Zaprojektowana z my?l? o przysz?o?ci i dzisiejszych wymaganiach stawianych przez fotografi? i wideo, Stanowi?ca klas? sam? w sobie lustrzanka cyfrowa Nikon D800 dorównuje potencja?em obrazowania aparatom ?rednioformatowym, zachowuj?c przy tym ca?? zwinno?? lustrzanki cyfrowej – zapewniaj?c tym samym swobod? tworzenia monumentalnych obrazów profesjonalistom przyk?adaj?cym du?? wag? do szczegó?ów.

Nowo?ci? w bran?y jest równie? fakt, ?e w ramach tej ekscytuj?cej premiery przedstawiono tak?e specjaln? wersj? aparatu D800 – Nikon D800E. Wyposa?ony w zmodyfikowany filtr optyczny model D800E stanowi unikatow? alternatyw? dla u?ytkowników poszukuj?cych najwy?szej wyrazisto?ci zdj??.

„Nikon D800 wyznacza nowe standardy w dziedzinie pe?noklatkowych lustrzanek cyfrowych, wychodz?c naprzeciw obecnym oraz przysz?ym wymaganiom fotografów i twórców filmowych. Matryca o osza?amiaj?cej rozdzielczo?? 36,3 Mpix oraz zestaw innowacyjnych funkcji zapewniaj? niespotykane bogactwo szczegó?ów oraz pozwalaj? na du?? swobod? w kreowaniu uj??. Jeste?my bardzo podekscytowani mo?liwo?ciami oferowanymi przez model D800 wszystkim tym, którzy chc? tworzy? opowie?ci za po?rednictwem najwy?szej jako?ci zdj?? i filmów lub obu tych ?rodków wyrazu.” – mówi Dirk Jasper, kierownik ds. produktów profesjonalnych.

Pe?en obraz

Nikon D800 i Nikon D800E

Nikon D800 zosta? wyposa?ony w prze?omow? matryc? CMOS formatu FX (pe?noklatkowa) o rozdzielczo?ci 36,3 megapiksela oferuj?c? zaawansowane rozwi?zania umo?liwiaj?ce uzyskanie niespotykanego do tej pory bogactwa szczegó?ów i zakresu tonalnego.

12-kana?owy odczyt z 14-bitow? konwersj? analogowo-cyfrow? i wysoki stosunek sygna?u do szumów zapewniaj? obrazy o uderzaj?cej jako?ci, niskim poziomie szumów i szerokiej rozpi?to?ci tonalnej.

Nikon D800 oferuje w standardzie czu?o?? od 100 do 6400 ISO. W ekstremalnie trudnych warunkach o?wietleniowych czu?o?? mo?e by? modyfikowana i w zale?no?ci od potrzeb fotografa obni?ona do warto?ci odpowiadaj?cej ISO 50 lub podwy?szona do warto?ci odpowiadaj?cej ISO 25600. Dzi?ki zoptymalizowanej redukcji szumów aparat umo?liwia robienie niezwyk?ej jako?ci zdj?? – inteligentny system redukcji szumów zarz?dza nimi, nie rezygnuj?c z odwzorowania drobnych szczegó?ów obrazu, umo?liwiaj?c zachowanie fantastycznej elastyczno?ci we wszelkich warunkach o?wietleniowych. Obrazy s? ostre i czyste, równie? przy wy?szych ustawieniach ISO.

Doskona?a wydajno??

Nikon D800 i Nikon D800E

Wyposa?ony w mechanizm przetwarzania obrazu nowej generacji EXPEED 3, Nikon D800 z ?atwo?ci? radzi sobie z przetwarzaniem du?ych ilo?ci danych, zapewniaj?c przy tym du?? szybko?? i wysok? jako??, wymagane przez profesjonalistów.

16-bitowa technologia przetwarzania obrazu pozwala uzyska? wi?ksze ni? kiedykolwiek wcze?niej nasycenie barw i odcieni. Zaawansowany mechanizm przetwarzania obrazu zapewnia p?ynne przej?cia tonalne oraz bogactwo detali i odcieni w ca?ej skali barw, a? do czystej bieli, nawet na zdj?ciach rejestrowanych w formacie JPEG.

Filmowanie dla profesjonalistów z jako?ci? emisyjn?

Nikon D800 i Nikon D800E

Profesjonalistom, których praca wymaga si?gania po obraz wideo, aparat D800 gwarantuje pe?n? elastyczno??, niezb?dn? do dalszego stosowania programów do monta?u filmowego.

Aparat umo?liwia rejestrowanie ró?nych formatów uj?? filmowych o najwy?szej jako?ci, a tak?e pozwala na zró?nicowane ustawianie liczby klatek na sekund?.

Liczba klatek na sekund?

Filmy w rozdzielczo?ci Full HD (1080p) mo?na nagrywa? z pr?dko?ci? 30, 25 i 24 klatek na sekund?, z opcjonalnymi pr?dko?ciami 60, 50 i 25 klatek na sekund? przy rozdzielczo?ci 720p. Uj?cie filmowe mo?e mie? d?ugo?? niemal 30 minut (ok. 29 min 59 s).

Funkcja nagrywania filmów w rozdzielczo?ci Full HD i wielu formatach

Wprowadzona w lustrzance Nikon D4 funkcja nagrywania filmów w rozdzielczo?ci Full HD, w modelu D800 jest dost?pna zarówno w formacie FX, jak i DX, co umo?liwia wyj?tkow? swobod? ekspresji.

Wysokiej jako?ci d?wi?k

Nikon D800 zosta? wyposa?ony w innowacyjne rozwi?zania umo?liwiaj?ce nagrywanie filmów z d?wi?kiem najwy?szej jako?ci. Poza zewn?trznym wej?ciem mikrofonu stereofonicznego, aparat posiada wyj?cie s?uchawkowe. Dzi?ki temu u?ytkownik jest w stanie precyzyjnie dostroi? wszystkie ustawienia zarówno przed nagraniem filmu, jak i w jego trakcie. Aparat oferuje tak?e ustawienie wej?cia liniowej nagrywarki PCM.

Wyj?cie HDMI bez kompresji danych

Aby zapewni? dost?p do najczystszych danych wyj?ciowych filmu na potrzeby profesjonalnej edycji, Nikon D800 zosta? wyposa?ony w wyj?cie HDMI. Dzi?ki temu, lustrzanka umo?liwia równoleg?y podgl?d nieskompresowanego obrazu na zewn?trznych monitorach oraz zapis na zewn?trznych nagrywarkach. Jak w przypadku aparatu Nikon D4, dane s? przekazywane w wybranej wielko?ci i z wybran? pr?dko?ci? (liczb? klatek na sekund?), bez nak?adki zawieraj?cej informacje, która mo?e by? jednocze?nie wy?wietlana na monitorze TFT aparatu.

Wygodne, niestandardowe elementy sterowania

Dzi?ki programowalnym elementom sterowania obs?uga podgl?du na ?ywo jest znacznie ?atwiejsza. Nie trzeba obraca? pokr?t?a sterowania – elektrycznie sterowana przys?ona umo?liwia zastosowanie bardziej p?ynnej metody sterowania przy u?yciu specjalnych przycisków znajduj?cych si? z przodu aparatu. Funkcja oznaczania indeksów pozwala na oznaczenie wa?nych klatek na osi czasu przez przypisanie do nich znaczników w trakcie nagrywania, co u?atwia ich pó?niejsz? lokalizacj? podczas edycji.

Zaawansowany system rozpoznawania scenerii obs?ugiwany przez czujnik RGB 91.000 pikseli

Lustrzanka Nikon D800 oferuje rewolucyjny, zaawansowany system rozpoznawania scenerii firmy Nikon, z nowym czujnikiem RGB 91.000 pikseli, dok?adnie analizuj?cym ka?d? scen?, aby zapewni? jak najwierniejsze odwzorowanie obrazu. Czujnik zosta? wyposa?ony w precyzyjn? funkcj? rozpoznawania ludzkich twarzy, dost?pn? równie? przy u?yciu samego wizjera optycznego, a tak?e rozpoznawania barwy i jasno?? scenerii.

Ten poziom szczegó?owej analizy scenerii umo?liwia równie? dok?adniejsze dzia?anie autofokusa, automatycznej ekspozycji i ekspozycji b?ysku i-TTL w zró?nicowanych warunkach kompozycyjnych i o?wietleniowych. Dzi?ki temu funkcja ?ledzenia obiektu 3D w przypadku fotografowania niewielkich obiektów dzia?a jeszcze lepiej.

Ponadto Nikon D800 oferuje rewelacyjny system AF Multi-CAM 3500FX firmy Nikon umo?liwiaj?cy wybór poszczególnych punktów pomiaru lub skonfigurowania zestawu 9, 21 lub 51 punktów. Udoskonalony czujnik autofokusa i algorytmy znacz?co poprawiaj? czu?o?? podczas robienia zdj?? w s?abych warunkach o?wietleniowych a? do −2 EV (ISO 100, 20°C). Ogólna jako?? jest zbli?ona do wyników osi?ganych przez flagowy model Nikon D4. Dzia?anie AF jest mo?liwe nawet przy ??cznej warto?ci przys?ony wynosz?cej f/8 (np. przy po??czeniu obiektywu AFS 600 mm f/4 z telekonwerterem 2x TC-20EIII) z 11-polowym systemem autofokusa oraz z 15-polowym systemem autofokusa z przys?on? w zakresie f/5,6–f/8.

Dzi?ki uproszczonemu AF i selekcji trybu wyboru pola AF, nie trzeba odrywa? oczu od wizjera podczas wybierana ustawie?.

Szybka reakcja i intuicyjno?? obs?ugi

Nikon D800 i Nikon D800E

Zaawansowane rozwi?zania oraz intuicyjnie rozmieszczone elementy sterowania sprawiaj?, ?e Nikon D800 zapewnia wyj?tkow? szybko?? dzia?ania i krótki czas reakcji na ka?dy ruch u?ytkownika.

Krótki czas reakcji

Uruchomienie aparatu zajmuje ok. 0,12 s [1], a opó?nienie czasu zwolnienia migawki zosta?o zredukowane do ok. 0,042 s [2] (odpowiednik parametrów modelu Nikon D4), z funkcj? zdj?? seryjnych z pr?dko?ci? ok. 4 kl/s w formacie FX i trybami przycinania; ok. 6 kl/s w trybie przycinania w formacie DX podczas u?ywania opcjonalnego wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D12.

Precyzyjny, szerokok?tny monitor LCD

Precyzyjny, szerokok?tny monitor LCD o przek?tnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczo?ci ok. 921 tys. punktów z funkcj? automatycznego sterowania jasno?ci? zapewnia du?? czytelno?? i ostro?? odtwarzanych obrazów ze znacznie udoskonalon? reprodukcj? kolorów. Jasno?? wy?wietlacza LCD jest automatycznie dostosowywana do warunków otoczenia. Obrazy mo?na powi?ksza? podczas odtwarzania a? 46-krotnie, co znacznie u?atwia weryfikacj? ustawie?.

Wizjer optyczny z pryzmatem

Wizjer optyczny z pe?nym pryzmatem z bloku szk?a zapewniaj?cy blisko 100-procentowe pokrycie kadru i powi?kszenie 0,7 razy (obiektyw 50 mm f/1.4 przy ustawieniu do niesko?czono?ci, −1,0 m–1).

Wirtualny horyzont

Elektroniczny, dwuosiowy wirtualny horyzont umo?liwia precyzyjne potwierdzenie prawid?owego wypoziomowania zdj?cia na monitorze LCD lub w wizjerze, sprawdzaj?ce zarówno po?o?enie aparatu w stosunku do p?aszczyzny poziomej, jak i jego nachylenie (obrót w przód lub w ty?).

Wi?ksza ergonomia

Przyciski i pokr?t?a zosta?y rozmieszczone intuicyjnie w celu zapewnienia wi?kszego komfortu pracy. Udoskonalony przycisk spustu migawki umo?liwia wygodniejsze u?o?enie palca wskazuj?cego nawet podczas d?ugich sesji a specjalny przycisk nagrywania filmów pozwala na b?yskawiczne rozpocz?cie rejestrowania filmu. Ponadto, w obudowie zastosowano materia?y gumowe wysokiej jako?ci, zapewniaj?ce pewny chwyt.

Lepsza funkcjonalno??

Wi?ksza funkcjonalno?? zosta?a osi?gni?ta za spraw? uk?adu czterech przycisków i umieszczenia pokr?t?a trybu wyzwalania migawki na górnej p?aszczy?nie aparatu, ??cznie ze specjalnymi przyciskami do regulowania ustawie? ISO, balansu bieli i jako?ci obrazu. Nowy przycisk ustawie? braketingu zosta? umieszczony w strategicznym miejscu, w celu u?atwienia obs?ugi m.in. funkcji HDR.

Bezpo?redni dost?p do ustawie? Picture Control

Specjalny przycisk zast?puj?cy ?mudne przeszukiwanie menu umo?liwia bezpo?redni dost?p do ustawie? Picture Control pozwalaj?cych na dostosowanie wygl?du zdj?? i filmów wideo dzi?ki dok?adnej regulacji parametrów ostro?ci, nasycenia, odcienia.

[1] Zgodnie z normami stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association
[2] W przypadku u?ywania z akumulatorami innymi ni? EN-EL15

Trwa?o??

Nikon D800 i Nikon D800E

Mimo niewielkiej wagi i kompaktowych rozmiarów Nikon D800 dorównuje trwa?o?ci? nawet najbardziej zaawansowanym, zawodowym lustrzankom firmy Nikon. Dzi?ki szczelnej i wytrzyma?ej obudowie chroni?cej aparat przed wilgoci? i py?em model D800 doskonale spisuje si? nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Precyzyjna, wytrzyma?a migawka

Trwa?o?? i precyzja dzia?ania zespo?u migawki zosta?a potwierdzona w te?cie obejmuj?cym ponad 200.000 cykli wyzwole?. Zakres czasu migawki wynosi od 1/8000 do 30 s, a sama migawka jest wyposa?ona w inteligentny, samodiagnozuj?cy si? monitor pracy. W aparacie zastosowano te? nowatorski zespó? nap?dowy, zmniejszaj?cy pobór mocy przy d?u?szym czasie otwarcia migawki podczas nagrywania filmów.

Efektywne zarz?dzanie moc?

Zastosowanie w aparacie D800 udoskonalonych obwodów elektrycznych umo?liwia wykonanie ok. 850 zdj?? [3], lub nagranie ok. 60 min filmu [4]. A wszystko to bez konieczno?ci do?adowywania akumulatora jonowo-litowego EN-EL15.

Wysoka jako?? obudowy

Korpus modeli D800 zosta? wykonany ze stopu magnezu, chroni?cego aparat przed wilgoci? i kurzem. Dzi?ki nowym rozwi?zaniom aparat jest l?ejszy o ok. 10% od korpusu modelu D700.

No?niki pami?ci

Aparat zosta? wyposa?ony w dwa gniazda szybkich kart pami?ci: CF (UDMA 7) i SD (SDXC i UHS-1).

Szybka transmisja danych przy u?yciu protoko?u USB 3.0

Nikon D800 zapewnia najwy?sz? szybko?? transmisji danych dzi?ki portowi USB 3.0.

[3] Zgodnie z normami stowarzyszenia Camera and Imagines Products Association.
[4] Nagrywanie filmu z podgl?dem na ?ywo mo?e zosta? automatycznie zako?czone przed up?ywem 60 min, aby zapobiec przegrzaniu aparatu.

Kreatywne narz?dzia udoskonalania zdj??

Nikon D800 oferuje szerok? gam? kreatywnych i praktycznych narz?dzi przeznaczonych dla osób, które nie maj? czasu na pracoch?onn? obróbk? zdj??.

Filmy poklatkowe

Aparat D800 oferuje rozszerzon? funkcj? fotografii poklatkowej, umo?liwiaj?c zapisywanie wykonanych automatycznie zdj?? w postaci pliku filmowego. Pr?dko?? odtwarzania jest wi?ksza o 24 do 36.000 razy ni? zazwyczaj.

Funkcja HDR (High Dynamic Range, wysoka rozpi?to?? tonalna)

Funkcja HDR umo?liwia zrobienie jednego prze?wietlonego i jednego niedo?wietlonego zdj?cia za jednym wyzwoleniem migawki. Rozpi?to?? mo?na zwi?kszy? maksymalnie do 3 EV dla ró?nych efektów, z pe?nym nasyceniem i przej?ciami tonalnymi. Mi?kko?? granic pomi?dzy dwiema ekspozycjami mo?na dopasowa?, by uzyska? bardziej naturalny wygl?d.

Udoskonalone sterowanie temperatur? barwow?

Aparat umo?liwia precyzyjne ustawianie balansu bieli. Odcie? monitora podczas podgl?du na ?ywo i wynikaj?cy z niego balans bieli obrazu mo?na dostosowa? i wyrówna?. Temperatur? barwow? mo?na ustawi? r?cznie z przyrostami co 10 stopni w skali Kelvina lub w miredach.

Automatyczna kontrola czasu otwarcia migawki podczas automatycznego dopasowania czu?o?ci ISO:

Nowa opcja automatycznego ustawienia minimalnego czasu otwarcia migawki automatycznie steruje zrównowa?eniem czasu otwarcia migawki i czu?o?ci ISO na podstawie d?ugo?ci ogniskowej u?ywanego obiektywu.

Cztery opcje obszaru zdj?cia

Nikon D800, jako pierwsza lustrzanka tej klasy, oferuje dost?p do ró?nych trybów przycinania obrazu maskowanych wizualnie w wizjerze: 5:4 (30,0 × 24,0 mm), 1,2x (30,0 × 19,9 mm) oraz format DX (23,4 × 15,6 mm).

Funkcje edycji zdj?? w aparacie

Zarejestrowane zdj?cia i filmy mo?na modyfikowa? i edytowa? w aparacie oraz na bie??co, je?li wyst?puje taka potrzeba. Menu retuszowania zawieraj? pe?en wachlarz u?ytecznych funkcji, na przyk?ad przetwarzanie obrazów NEF (RAW), zmiana rozmiaru zdj?cia, kontrola dystorsji, efekt „rybiego oka”, efekt miniatury, korekcja efektu czerwonych oczu, efekty filtrów i nak?adka obrazu – jak równie? mo?liwo?? okre?lenia momentu pocz?tkowego i ko?cowego wszystkich filmów jednocze?nie, co umo?liwia ich efektywniejsze zapisywanie.

Nikon D800E – najdoskonalsza alternatywa

Wraz z lustrzank? D800 Nikon zaprezentowa? specjalny model D800E. Aparat zosta? wyposa?ony w filtr optyczny z usuni?tymi funkcjami antyaliasingu. Dzi?ki temu umo?liwia on uzyskanie obrazów o jak najwi?kszej ostro?ci. To idealne rozwi?zanie dla zaawansowanych fotografów, b?d?cych w stanie kontrolowa? o?wietlenie, odleg?o?? i fotografowany obiekt w stopniu umo?liwiaj?cym ograniczenie zwi?kszonego ryzyka wyst?pienia efektu mory [5] oraz zniekszta?ce? kolorów.

Z wyj?tkiem filtra optycznego wszystkie funkcje w modelu D800E s? takie same, jak w lustrzance Nikon D800.

Data wprowadzenia oraz cena aparatów Nikon D800 I Nikon D800E nie zosta?y jeszcze ustalone.

[5] Aparat D800E jest obarczony wi?kszym ryzykiem wyst?pienia efektu mory i zniekszta?ce? kolorów w porównaniu z aparatem D800. Mo?na to zminimalizowa? podczas pó?niejszej obróbki zdj?? zrobionych w formacie RAW przy u?yciu narz?dzi do redukcji efektu mory dost?pnych w programie Capture NX2, który b?dzie do??czany do tego produktu w Europie.

?ród?o to optyczne.pl

Ja sam osobi?cie chcia?bym go kupi?, niestety matryca 36mpx jest nie dla mnie i bed? musia? si? zadowoli? drug? sztuk? D700
_________________
I LOVE Nikon :D Fotograf ?lubny Rzeszów Fotografia ?lubna Londyn Fotograf ?lubny Strzy?ów
 
 
 
Dziadzior 


Sprz?t: Nikon
Imi?: Bartek
Pomógł: 2 razy
Wiek: 28
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1125
Skąd: Wroc?aw
Wysłany: 2012-02-07, 17:46   

Heh :) zobaczymy co to potrafi
_________________
D700 | n35 f1,8G | n50 f1,4G |s70-200 f2,8 | SB700
----------------------------------------------------------
www.bartlomiejkiepas.pl
 
 
 
AFT -krzychun 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1056
Wysłany: 2012-02-07, 18:22   

Drugi po Leice M9 aparat full frame bez filtra AA. Na dodatek z niskim natywnym ISO i upakowany pikselami, poza tym kr?ci filmy.

Jak to napisa? kto? na nikoniarzach - producenci ?redniego formatu powinni sra? w gacie. Tym bardziej, ?e mamy kryzys i nikt nie b?dzie przep?aca? za logo Hasselblad, Sinar, Leaf etc.
_________________
https://500px.com/krzychun
 
 
AFT -twelvii 

Sprz?t: Nikon D90+18-105VR+AF 50mm f/1.8D
Imi?: Kamil
Wiek: 33
Dołączył: 17 Mar 2011
Posty: 497
Skąd: ?ód?
Wysłany: 2012-02-07, 18:48   

http://imaging.nikon.com/...00/sample01.htm
_________________
Fotografia jest jak Sex, gdy nie ma uczucia technika i sprz?t nie pomo?e.
_____________________

http://www.margoarts.pl
 
 
Directx 

Sprz?t: Sony
Imi?: Patryk
Dołączył: 31 Maj 2011
Posty: 466
Wysłany: 2012-02-07, 18:54   

kupie sobie :hammer a na powa?nie ciekawe ile takie cudo bedzie kosztowa?o :O
_________________
Gdy si? myl?, to mnie poprawcie
 
 
pavlov91 


Sprz?t: Nikon
Imi?: Pawe?
Wiek: 26
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 1214
Skąd: Katowice/Miko?ów
Wysłany: 2012-02-07, 18:58   

No dok?adnie Krzychu.. Sampelki ?adne.. Cena zaiste wysoka. :D 7setki troch? staniej?.
_________________
"My?l?, ?e fotografie powinny prowokowa? i nie pokazywa? tego co jest ju? znane. Nie wymaga ani wielkiej si?y ani magii odtworzenie czyjej? twarzy na zdj?ciu. Magi? jest postrzeganie ludzi w zupe?nie nowy sposób.."- Duane Michals

www.krzyzoszczak.pl
 
 
 
eyu 


Sprz?t: D700/D300s
Imi?: Andrzej
Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 138
Skąd: Strzy?ów/Londyn
Wysłany: 2012-02-07, 19:24   

Czy ja wiem czy cena jest wysoka, wed?ug dzisiejszej prezentacji to 10500z? Jak na sprzet tej klasy i to na premierze to uwa?am ze nie jest ?le, sam chcia?em go kupi? ale 36mpx na sluby raczej sie nie nada. Czekam na testy wysokich czu?o?ci.
_________________
I LOVE Nikon :D Fotograf ?lubny Rzeszów Fotografia ?lubna Londyn Fotograf ?lubny Strzy?ów
 
 
 
AFT -twelvii 

Sprz?t: Nikon D90+18-105VR+AF 50mm f/1.8D
Imi?: Kamil
Wiek: 33
Dołączył: 17 Mar 2011
Posty: 497
Skąd: ?ód?
Wysłany: 2012-02-07, 19:32   

to wola? bym kupi? prawie dwie 700 tki :party
_________________
Fotografia jest jak Sex, gdy nie ma uczucia technika i sprz?t nie pomo?e.
_____________________

http://www.margoarts.pl
 
 
pavlov91 


Sprz?t: Nikon
Imi?: Pawe?
Wiek: 26
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 1214
Skąd: Katowice/Miko?ów
Wysłany: 2012-02-07, 19:39   

No w?a?nie 10ty?. na pocz?tek to nie jest ?le.. Eyu na stronie Nikona s? chyba foty na wszystkich czu?o?ciach. Ja to bym chyba d3 kupi?.
_________________
"My?l?, ?e fotografie powinny prowokowa? i nie pokazywa? tego co jest ju? znane. Nie wymaga ani wielkiej si?y ani magii odtworzenie czyjej? twarzy na zdj?ciu. Magi? jest postrzeganie ludzi w zupe?nie nowy sposób.."- Duane Michals

www.krzyzoszczak.pl
 
 
 
AFT -ongzng 


Sprz?t: Nikon d600, d90, Praktica MTL5B
Imi?: Bartek
Wiek: 23
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1165
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-07, 19:48   

W sam raz jako prezent na komunie, ciekawe czy ma "dobre makro" :D
_________________
Aut bibat, aut abeat.

http://www.facebook.com/bbmfoto

http://www.flickr.com/ongzng/
 
 
 
AFT -krzychun 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1056
Wysłany: 2012-02-07, 19:51   

Albo czy robi dobre akty :rotfl
_________________
https://500px.com/krzychun
 
 
eyu 


Sprz?t: D700/D300s
Imi?: Andrzej
Pomógł: 1 raz
Wiek: 39
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 138
Skąd: Strzy?ów/Londyn
Wysłany: 2012-02-07, 19:52   

Pavlo niestety na stronie nikona max rozdzielczo?? to 640 a mnie interesuje co najmniej 3200 lub 4000. bede mysla? jednak o d3(s) mo?e jak?? uzywke uda mi si? zdobyc
_________________
I LOVE Nikon :D Fotograf ?lubny Rzeszów Fotografia ?lubna Londyn Fotograf ?lubny Strzy?ów
 
 
 
AFT -ongzng 


Sprz?t: Nikon d600, d90, Praktica MTL5B
Imi?: Bartek
Wiek: 23
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1165
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-07, 19:54   

Ale to jaka? lipa jest, bo nie ma trybu auto, wi?kszo?? napalonych nastolatek zrezygnuje z niego, bo jak b?d? robi? s?it focie, wszystko b?dzie czarne. To nie do pomy?lenia, aparat za 10tys. a nie ma trybu auto! Ale i tak tu jest lepiej ni? w 5d--przynajmniej jest lampa. :)
_________________
Aut bibat, aut abeat.

http://www.facebook.com/bbmfoto

http://www.flickr.com/ongzng/
 
 
 
AFT -krzychun 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Sty 2011
Posty: 1056
Wysłany: 2012-02-07, 19:58   

Bierz D3s, albo zbieraj na D4. Po co masz p?aci? za 36mpx ?eby potem robi? z tego 15x21 (chyba du?o wi?kszych nie dajesz do albumu?) i skalowa? w dó? na potrzeby www?
_________________
https://500px.com/krzychun
 
 
pavlov91 


Sprz?t: Nikon
Imi?: Pawe?
Wiek: 26
Dołączył: 01 Lut 2011
Posty: 1214
Skąd: Katowice/Miko?ów
Wysłany: 2012-02-07, 20:06   

A no tak ma?e to na Nikonie.. Trzeba czeka? pewno za nied?ugo b?d? testy.
No lepiej b?dzie d3s poszuka? u?ywanego. (zabra?em d300s i nie ma zapasu xD ) Krzychu nie ma sensu tyle piksli.. Jakby robi? du?e wydruki to i owszem.
_________________
"My?l?, ?e fotografie powinny prowokowa? i nie pokazywa? tego co jest ju? znane. Nie wymaga ani wielkiej si?y ani magii odtworzenie czyjej? twarzy na zdj?ciu. Magi? jest postrzeganie ludzi w zupe?nie nowy sposób.."- Duane Michals

www.krzyzoszczak.pl
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Skin modified by Alcofoto.pl
Fotografia slubna Łódz      Fotografia slubna Rzeszów
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14